Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Chi

Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Chi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên chính

Chức danh kiêm nhiệm: Chuyên viên chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ