Chức năng - Nhiệm Vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động phát triển ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo đại học và xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo trình độ đại học của Trường (không bao gồm các chương trình liên kết đào tạo quốc tế).

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức soạn thảo các văn bản quản lý về phát triển ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo đại học (không bao gồm các chương trình liên kết đào tạo quốc tế);

b) Đầu mối tổ chức xây dựng và sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học (không bao gồm các chương trình liên kết đào tạo quốc tế);

c) Tổ chức phân công quản lý các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học (không bao gồm các chương trình liên kết đào tạo quốc tế);

d) Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa; kế hoạch, lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi, kế hoạch làm tốt nghiệp hàng năm trình độ đại học. Làm đầu mối tổ chức thống nhất kế hoạch đào tạo hàng năm của tất cả các hệ, các trình độ đào tạo theo quy định hiện hành;

e) Làm đầu mối tổ chức quá trình đăng ký học cho sinh viên chính quy trình độ đại học; tổ chức các lớp học phần, tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy các học phần và quản lý các lớp học phần trình độ đại học theo quy định của Trường;

f) Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi kết thúc học phần;

g) Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên theo từng học kỳ, năm học, triển khai thực hiện các công việc xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên trình độ đại học trình Hội đồng cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học cấp Trường theo quy định hiện hành;

h) Làm đầu mối xây dựng, triển khai, theo dõi và quản lý kế hoạch giảng dạy Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên đào tạo trình độ đại học;

i) Phối kết hợp với phòng Kế hoạch Tài chính nghiên cứu, đề xuất mức học phí theo từng chương trình/hệ đào tạo trình độ đại học; quản lý và xác nhận số lượng tín chỉ đăng ký học tập từng học kỳ của sinh viên trình độ đại học; ký hợp đồng, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng với các đơn vị liên kết tổ chức hoạt động đào tạo trình độ đại học;

k) Thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp các trình độ/hệ đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng; quản lý hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp theo quy định hiện hành;

l) Thống kê và xác nhận giờ giảng trình độ đại học của giảng viên theo từng học kỳ và năm học; phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện việc thanh toán vượt giờ giảng cho giảng viên;

m) Làm đầu mối thực hiện việc in, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;

n) Làm đầu mối thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Thương mại cấp theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động;

o) Phối hợp với phòng Pháp chế và Thanh tra thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ người học nộp tại Trường Đại học Thương mại;

p) Quản lý và xác nhận số lượng tín chỉ học tập từng học kỳ của người học trình độ sau đại học;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Xem thêm