STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 1394/QĐ-ĐHTM 30/08/2023 Quyết định số 1394/QĐ-ĐHTM ngày 30/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc Ban hành Quy định chuẩn đầu ra tiếng Trung đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
02 961/QĐ-ĐHTM 06/06/2023 Quyết định số 961/QĐ-ĐHTM ngày 06/6/2023 về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 1119/QĐ-ĐHTM ngày 22/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
03 916/QĐ-ĐHTM 31/05/2023 Quyết định số 916/QĐ-ĐHTM ngày 31/5/2023 ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại. Tải tập tin 1
04 431/QĐ-ĐHTM 29/03/2023 Quyết định số 431/QĐ-ĐHTM ngày 29/3/2023 về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại. Tải tập tin 1
05 55/QĐ-ĐHTM 12/01/2023 Quyết định số 55/QĐ-ĐHTM ngày 12/01/2023 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
06 2422/QĐ-ĐHTM 30/12/2022 Quyết định số 2422/QĐ-ĐHTM ngày 30/12/2022 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
07 2293/QĐ-ĐHTM 16/12/2022 Quyết định số 2293/QĐ-ĐHTM ngày 16/12/2022 về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
08 1698a/QĐ-ĐHTM 10/10/2022 Quyết định số 1698a/QĐ-ĐHTM ngày 10/10/2022 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 58 Trường Đại học Thương mại. Tải tập tin 1
09 1628/QĐ-ĐHTM 28/09/2022 Quyết định số 1628/QĐ-ĐHTM ngày 28/09/2022 về việc ban hành "Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại" Tải tập tin 1
10 1516/QĐ-ĐHTM 11/10/2021 Quyết định số 1516/QĐ-ĐHTM ngày 11/10/2021 về việc áp dụng Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý cho sinh viên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học Tải tập tin 1