QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐHCQ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ NĂM HỌC 2021-2022
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐHCQ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ NĂM HỌC 2021-2022 Quy định thực tập và làm tốt nghiệp Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo đặc thù chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị hệ thống thông tin năm học 2021-2022 05/11/2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Quy định thực tập và làm tốt nghiệp Thông báo về việc điều chỉnh quy định thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy 07/09/2021