Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa Luật kinh tế trình độ đại học
Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa Luật kinh tế trình độ đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1736/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2023 về việc ban hành chương trình đào tạo từ xa Luật kinh tế trình độ đại học 16/10/2023
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-ĐHTM ngày 9/11/2023 về việc Thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế 09/11/2023
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1960/QĐ-ĐHTM ngày 9/11/2023 về việc Thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 09/11/2023
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-ĐHTM ngày 9/11/2023 về việc Thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing 09/11/2023
Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế
Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1946/QĐ-ĐHTM ngày 8/11/2023 về việc phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế 09/11/2023