Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thủy

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thủy

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên chính

Thuộc bộ phận: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ