Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Nông Thị Hồng Anh

Thạc sĩ Nông Thị Hồng Anh

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ