Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Phạm Thị Nga

Thạc sĩ Phạm Thị Nga

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ