Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Trần Ngọc Sinh

Thạc sĩ Trần Ngọc Sinh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên chính

Chức danh kiêm nhiệm: Chuyên viên chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ