Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Trần Thị Thu Thuỳ

Thạc sĩ Trần Thị Thu Thuỳ

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ