Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sĩ Vũ Mạnh Quyết

Thạc sĩ Vũ Mạnh Quyết

Chức vụ:

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ