Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Nhà trường đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-ĐHTM ngày 14/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học hệ chính quy. 17/08/2018
Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý
Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Nhà trường đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-ĐHTM ngày 14/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học hệ chính quy. 17/08/2018
Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế  đặc thù đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý
Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. 20/07/2018
Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế  đặc thù đào tạo các ngành quản trị khách sạn  và quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành quản trị khách sạn và quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo kết luận số 469/TB-VPCP ngày 06/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình đào tạo nhân lực du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4929 /BGDĐT-GDĐH hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Trường Đại học Thương mại đã triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thương mại (xem nội dung Đề án trong file kèm theo). 20/07/2018