Quyết định số 1427/QĐ-ĐHTM ngày 6/9/2023 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 59 Trường Đại học Thương mại
Quyết định số 1427/QĐ-ĐHTM ngày 6/9/2023 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 59 Trường Đại học Thương mại CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 1427/QĐ-ĐHTM ngày 6/9/2023 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 59 Trường Đại học Thương mại. 06/09/2023
Quyết định số 1698a/QĐ-ĐHTM ngày 10/10/2022 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 58 Trường Đại học Thương mại.
Quyết định số 1698a/QĐ-ĐHTM ngày 10/10/2022 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 58 Trường Đại học Thương mại. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 1698a/QĐ-ĐHTM ngày 10/10/2022 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 58 Trường Đại học Thương mại. 13/12/2022