Trường Đại học Thương mại mở chuyên ngành đào tạo  Tài chính công và Kế toán công trình độ đại học
Trường Đại học Thương mại mở chuyên ngành đào tạo Tài chính công và Kế toán công trình độ đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Trong những năm gần đây, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và kế toán công ngày càng một tăng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sử dụng ngân sách. Hiện nay, ở Việt Nam, chuyên ngành Kế toán công và Tài chính công đã được đào tạo tại một số trường đại học, học viện như Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP HCM, ... Tuy nhiên, việc đào tạo này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội cả về số lượng và chất lượng. 29/03/2018
Bộ Chương Trình Đào Tạo Chính Quy 2017
Bộ Chương Trình Đào Tạo Chính Quy 2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Quyết định 68/QĐ-ĐHTM ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại. 15/06/2017