Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023 16/02/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023 16/02/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học năm 2023 16/02/2023