Thông báo về việc thay thế học phần giáo dục thể chất
Thông báo về việc thay thế học phần giáo dục thể chất Danh sách học phần thay thế Thông báo về việc thay thế học phần giáo dục thể chất 19/09/2018
Học phần thay thế K48,49,50,51
Học phần thay thế K48,49,50,51 Danh sách học phần thay thế Học phần thay thế K48,49,50,51 cho những học phần không còn trong chương trình 18/09/2018