Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Bộ Chương Trình Đào Tạo Chính Quy 2017

15/06/2017
Quyết định 68/QĐ-ĐHTM ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.
Thông tin chi tiết xem tại link dưới đây 
/upload/tmu_old/news/2017_06/bo-chuong-trinh-dao-tao-chinh-quy-2017.xlsx