Quay trở lại danh sách
Thông báo

LỊCH VÀ DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỢT THÁNG 6/2023

08/06/2023
  • Xem chi tiết Lịch đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Tại đây
  • Xem chi tiết Danh sách tham dự đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Tại đây