Quay trở lại danh sách
Các biểu mẫu

MẪU ĐƠN XIN MIỄN HỌC, MIỄN THI, QUY ĐỔI ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH VÀ MIỄN HỌC HỌC PHẦN TIN HỌC QUẢN LÝ

18/10/2021
Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi, quy đổi điểm học phần Tiếng Anh và miễn học học phần Tin học quản lý