Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Công nghệ tài chính ngân hàng trình độ đại học

22/12/2023
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2270/QĐ-ĐHTM ngày 20/12/2023 ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Công nghệ tài chính ngân hàng trình độ đại học

Thông tin chi tiết xe file đính kèm.