Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh số trình độ đại học

22/12/2023
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-ĐHTM ngày 20/12/2023 chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh số trình độ đại học

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.