Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại (chương trình chất lượng cao)

10/01/2023
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-ĐHTM ngày 23/12/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học.