Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quyết định số 1427/QĐ-ĐHTM ngày 6/9/2023 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 59 Trường Đại học Thương mại

06/09/2023
Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 1427/QĐ-ĐHTM ngày 6/9/2023 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 59 Trường Đại học Thương mại.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.