Quay trở lại danh sách
Thông báo

Quyết định số 604a/QĐ-ĐHTM ngày 12/4/2024 về việc công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất đối với sinh viên đào tạo từ xa khoá 2

25/04/2024

Xem chi Quyết định Tại đây