Quay trở lại danh sách
Thông báo

Quyết định số 615/QĐ-ĐHTM ngày 12/4/2024 về việc công nhận miễn học và quy đổi điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên từ xa khoá 2

25/04/2024

Xem Quyết định Tại đây