Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

09/08/2021
Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại trình độ đại học hệ chính quy.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.