Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại trình độ đại học năm 2023

16/02/2023
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại trình độ đại học năm 2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.