Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thương mại quốc tế trình độ đại học năm 2023

16/02/2023
Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thương mại quốc tế trình độ đại học năm 2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.