Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo số 1092/TB-ĐHTM ngày 07/5/2023 về việc xét miễn học, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh, xét miễn học học phần tin học,, xét công nhận hoàn thành chương trình GDTC và xét miễn học GDQP-AN đối với thí sinh ĐTTX

09/05/2024

Xem Thông báo Tại đây