Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo về việc Tổ chức giảng dạy, học tập các học phần Tiếng Anh cơ bản và tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy khoá 56 đợt tháng 8/2023

05/06/2023

Xem chi tiết thông báo Tại đây