Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành quản trị khách sạn và quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

20/07/2018
Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo kết luận số 469/TB-VPCP ngày 06/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình đào tạo nhân lực du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4929 /BGDĐT-GDĐH hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Trường Đại học Thương mại đã triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thương mại (xem nội dung Đề án trong file kèm theo).
Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành theo cơ chế đặc thù đã được điều chỉnh theo hướng mở, dễ dàng chuyển đổi, liên thông; bao gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng của ngành đào tạo với sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của các doanh nghiệp du lịch lữ hành, khách sạn, … trong quá trình giảng dạy, hướng dẫn các nội dung liên quan đến các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, thời gian thực tập, thực hành tại các doanh nghiệp chiếm hơn 50% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo. Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2018.
Đề án Quản trị khách sạn xem tại đây. 
Đề án Quản trị dịch vụ và lữ hành xem tại đây