Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý

20/07/2018
Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
Trường Đại học Thương mại đã triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học hệ chính quy  của Trường Đại học Thương mại (xem nội dung Đề án trong file kèm theo). Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý theo cơ chế đặc thù đã được điều chỉnh theo hướng mở, dễ dàng chuyển đổi, liên thông; bao gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng của ngành đào tạo với sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của các doanh nghiệp CNTT, phần mềm, … trong quá trình giảng dạy, hướng dẫn các nội dung liên quan đến các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, thời gian thực tập, thực hành tại các doanh nghiệp chiếm hơn 30% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo. Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2018.
Đề án chi tiết xem tại đây.