STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
31 634/QĐ-ĐHTM 26/09/2017 QĐ số 634/QĐ-ĐHTM về việc yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin Tải tập tin 1
32 598/QĐ-ĐHTM-QLDT 12/09/2017 Quyết định 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 12/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ" Tải tập tin 1
33 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT 10/04/2017 Quyết định 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10//04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành quy định "Sửa đôi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ" Tải tập tin 1
34 979/QĐ-ĐHTM 15/11/2016 Quyết định 979/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 2016 (K52) Tải tập tin 1
35 555/QĐ-ĐHTM-ĐT 16/08/2013 Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Thương Mại về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" Tải tập tin 1
36 57/2012/TT-BGDĐT 27/12/2012 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đạo học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết Tải tập tin 1
37 43/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 Quyết định 43/2007/QĐ ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" Tải tập tin 1