Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Logistics và Xuất nhập khẩu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) trình độ đại học
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Logistics và Xuất nhập khẩu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) trình độ đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IPOP Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-ĐHTM ngày 20/12/2023 chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Logistics và Xuất nhập khẩu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế) trình độ đại học 22/12/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IPOP Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2268/QĐ-ĐHTM ngày 20/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2023 22/12/2023
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-ĐHTM ngày 9/11/2023 về việc Thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế 09/11/2023
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1960/QĐ-ĐHTM ngày 9/11/2023 về việc Thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 09/11/2023
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing
Quyết định thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-ĐHTM ngày 9/11/2023 về việc Thực hiện đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing 09/11/2023