Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế
Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1946/QĐ-ĐHTM ngày 8/11/2023 về việc phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Luật kinh tế 09/11/2023
Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1945/QĐ-ĐHTM ngày 8/11/2023 về việc phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 09/11/2023
Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing
Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1947/QĐ-ĐHTM ngày 8/11/2023 về việc phê duyệt Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học ngành Marketing 09/11/2023
Quyết định phê duyệt 55 bộ học liệu đào tạo từ xa thuộc chương trình đào tạo Luật kinh tế và cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại
Quyết định phê duyệt 55 bộ học liệu đào tạo từ xa thuộc chương trình đào tạo Luật kinh tế và cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1929/QĐ-ĐHTM ngày 07/11/2023 về việc phê duyệt 55 bộ học liệu đào tạo từ xa thuộc chương trình đào tạo Luật kinh tế và cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại. 08/11/2023
Quyết định phê duyệt 54 bộ học liệu đào tạo từ xa thuộc chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại
Quyết định phê duyệt 54 bộ học liệu đào tạo từ xa thuộc chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-ĐHTM ngày 07/11/2023 về việc phê duyệt 54 bộ học liệu đào tạo từ xa thuộc chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại. 08/11/2023