Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 06 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2024
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 06 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2024 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 443/QĐ-ĐHTM ngày 25/3/2024 về việc sửa đổi, bổ sung 06 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2024 25/03/2024
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh số trình độ đại học
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh số trình độ đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-ĐHTM ngày 20/12/2023 chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh doanh số trình độ đại học 22/12/2023
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Công nghệ tài chính ngân hàng trình độ đại học
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Công nghệ tài chính ngân hàng trình độ đại học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2270/QĐ-ĐHTM ngày 20/12/2023 ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Công nghệ tài chính ngân hàng trình độ đại học 22/12/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại trình độ đại học năm 2023 16/02/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp trình độ đại học năm 2023 16/02/2023