LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2020-2021)
LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2020-2021) Lịch thi Lịch thi học kỳ 1 (2020-2021) 06/11/2020
LỊCH THI ONLINE HK 2 (19-20) ĐHCQ K53 54 55
LỊCH THI ONLINE HK 2 (19-20) ĐHCQ K53 54 55 Lịch thi LỊCH THI ONLINE HK 2 (19-20) ĐHCQ K53 54 55 26/04/2020
Hai phương án thi học kỳ 2 (2019-2020)
Hai phương án thi học kỳ 2 (2019-2020) Lịch thi Hai phương án thi học kỳ 2 (2019-2020) 09/04/2020
LICH THI HK2(18-19) ĐHCQ K51 52 53 54
LICH THI HK2(18-19) ĐHCQ K51 52 53 54 Lịch thi LICH THI HK2(18-19) ĐHCQ K51 52 53 54 19/03/2019
Lịch thị toàn khóa học kỳ 1 năm học 2018-2019
Lịch thị toàn khóa học kỳ 1 năm học 2018-2019 Lịch thi Lịch thị học kỳ 1 năm học 18-19 01/11/2018