Danh sách xét tốt nghiệp SB16I
Danh sách xét tốt nghiệp SB16I Thông báo sinh viên xem và kiểm tra đầy đủ thông tin như: họ tên, ngày sinh, giới tính... có gì sai sót đề nghị sinh viên phản ánh lại ngay cho giáo viên chủ nhiệm 30/12/2014
danh sách xét  tốt nghiệp SB16C
danh sách xét tốt nghiệp SB16C Thông báo sinh viên xem và kiểm tra đầy đủ thông tin như: họ tên, ngày sinh, giới tính... có gì sai sót đề nghị sinh viên phản ánh lại ngay cho giáo viên chủ nhiệm 30/12/2014
DANH SÁCH SINH VIÊN K47 VÀ CĐ16 ĐI THỰC TẬP TỔNG HỢP
DANH SÁCH SINH VIÊN K47 VÀ CĐ16 ĐI THỰC TẬP TỔNG HỢP Thông báo DANH SÁCH SINH VIÊN K47 VÀ CĐ16 ĐI THỰC TẬP TỔNG HỢP 30/12/2014
V/v trả bằng tốt nghiệp, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp  và chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp
V/v trả bằng tốt nghiệp, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp và chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp Thông báo V/v trả bằng tốt nghiệp, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp
và chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp
30/12/2014
V/v thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung của K47, CĐ16 và khóa cũ
V/v thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung của K47, CĐ16 và khóa cũ Thông báo V/v thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung của K47, CĐ16 và khóa cũ 18/12/2014