Quay trở lại danh sách
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quyết định số 730/QĐ-ĐHTM ngày 12/05/2022 về việc ban hành "Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"

30/11/2022
Quyết định số 730/QĐ-ĐHTM ngày 12/05/2022 về việc ban hành "Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại"