STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
11 55/QĐ-ĐHTM 12/01/2023 Quyết định số 55/QĐ-ĐHTM ngày 12/01/2023 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
12 2422/QĐ-ĐHTM 30/12/2022 Quyết định số 2422/QĐ-ĐHTM ngày 30/12/2022 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
13 2293/QĐ-ĐHTM 16/12/2022 Quyết định số 2293/QĐ-ĐHTM ngày 16/12/2022 về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
14 1698a/QĐ-ĐHTM 10/10/2022 Quyết định số 1698a/QĐ-ĐHTM ngày 10/10/2022 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 58 Trường Đại học Thương mại. Tải tập tin 1
15 1628/QĐ-ĐHTM 28/09/2022 Quyết định số 1628/QĐ-ĐHTM ngày 28/09/2022 về việc ban hành "Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại" Tải tập tin 1
16 1516/QĐ-ĐHTM 11/10/2021 Quyết định số 1516/QĐ-ĐHTM ngày 11/10/2021 về việc áp dụng Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý cho sinh viên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học Tải tập tin 1
17 730/QĐ-ĐHTM 12/05/2022 Quyết định số 730/QĐ-ĐHTM ngày 12/05/2022 về việc ban hành " Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại" Tải tập tin 1
18 497/QĐ-ĐHTM 31/03/2022 Quyết định số 497 ngày 31/03/2022 về việc: " Sửa đổi nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại" Tải tập tin 1
19 338/QĐ-ĐHTM 14/03/2022 Quyết định số 338 ngày 14/03/2022: "Sửa đổi Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý" Tải tập tin 1
20 1707/QĐ-ĐHTM 10/11/2021 Quyết định số 1707 ngày 10/11/2021 về việc sửa đổi một số nội dung trong Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1