STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
21 1551/QĐ-ĐHTM 13/10/2021 Quyết định số 1551 ngày 13/10/2021 về việc ban hành "Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại" Tải tập tin 1
22 1311/QĐ-ĐHTM 08/09/2021 Quyết định số 1311 ngày 08/09/2021 về việc "Xác định trình độ ngoại ngữ tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao" Tải tập tin 1
23 1119/QĐ-ĐHTM 22/07/2021 Quyết định số 1119 ngày 22/07/2021 về việc ban hành: "Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại" Tải tập tin 1
24 1529/QĐ-ĐHTM 24/12/2020 Quyết định số 1529 ngày 24/12/2020 về việc ban hành: " Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
25 1436/QĐ-DHTM 04/12/2020 Quyết định 1436 ngày 04/12/2020 về việc: "sửa đổi,bổ sung nôi dung của Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý" Tải tập tin 1
26 973/QĐ-ĐHTM 04/09/2020 Quyết định số 973 ngày 04/09/2020 v/v ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
27 931/QĐ-ĐHTM 21/08/2020 QĐ số 931 ngày 21/08/2020 về việc ban hành "Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Thương mại" Tải tập tin 1
28 758/QĐ-ĐHTM 12/06/2019 QĐ số 758 ngày 12/06/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 Tải tập tin 1
29 601/QĐ-ĐHTM-QLĐT 10/05/2019 Quyết định số 601/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học Tải tập tin 1
30 432/QĐ-ĐHTM-QLĐT 09/04/2019 QĐ số 432/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 09/04/2019 về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Tải tập tin 1