Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 16/02/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 16/02/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 16/02/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023 16/02/2023
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thương mại quốc tế (chương trình chất lượng cao)
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thương mại quốc tế (chương trình chất lượng cao) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2347/QĐ-ĐHTM ngày 23/12/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thương mại quốc tế (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học. 10/01/2023