Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại (chương trình chất lượng cao)
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại (chương trình chất lượng cao) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-ĐHTM ngày 23/12/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học. 10/01/2023
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình chất lượng cao)
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình chất lượng cao) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 2349/QĐ-ĐHTM ngày 23/12/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị khách sạn (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học. 10/01/2023
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022. 02/06/2022
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022.   02/06/2022