Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại
Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại trình độ đại học hệ chính quy. 09/08/2021
Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
Quyết định về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Nhà trường ban hành Quyết định số 790/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2018 về việc hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy. 17/08/2018