Tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại
Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại Tuyển sinh Quyết định số 55/QĐ-ĐHTM ngày 12/01/2023 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Thương mại 10/02/2023
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NĂM (ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021)
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NĂM (ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021) Tuyển sinh Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2021 chương trình đào tạo chất lượng cao (Đối với thí sinh đã trúng tuyển và nhập học đại học chính quy năm 2021) 15/09/2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 Tuyển sinh Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 05/04/2021